• GLAND, SWITZERLAND
    20 Nov, 09:00 – 21 Nov, 19:00
    CrossFit All Elements, Box 14 & 15, Chem. du Vernay 74, 1196 Gland, Switzerland